Goede start

Voorschoolse educatie en hoogwaardige kinderopvang geven kinderen een goede start. Alle kinderen met (een risico op) een taalachterstand in het Nederlands gaan deelnemen aan de voorschoolse educatie. Achterstanden worden voortijdig aangepakt. Met peuterspeelzalen, kinderopvang en aanbieders van buitenschoolse activiteiten maakt de gemeente afspraken over voor- en vroegschoolse educatie, waarbij wordt ingezet op verbetering van de kwaliteit van leid(st)ers en docenten en op een warme overdracht naar de basisschool.

Brede scholen

Verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en de wijk is voor GroenLinks heel belangrijk. Daarom zijn wij een groot voorstander van Brede Scholen. In elke wijk van Gorinchem moet zo'n voorziening komen. Scholen staan midden in de wijk en kunnen in een Brede School een versnellende werking hebben op de activteiten en de sociale cohesie in de buurt. 

Ieder kind doet mee

Kosten van school en bijvoorbeeld schoolreizen mogen nooit een belemmering zijn. Ze moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook willen we middelen inzetten zodat kansarme kinderen goed deel kunnen nemen aan onderwijs of sport.

Duurzame scholen

Goed onderwijs wordt gegeven in een goed duurzaam schoolgebouw, dat wil zeggen: schoon, veilig, comfortabel, groen en met frisse lucht. GroenLinks wil dat schoolpleinen zoveel als mogelijk groen ingericht en ingezet worden op gebruik buiten schooltijd door de buurt.

Voortgezet onderwijs

Ook na de basisschool is onderwijs van groot belang. Het stoomt jongeren klaar voor een baan en deelname in de maatschappij. De gemeente moet een bemiddelende rol tussen onderwijs en bedrijfsleven vervullen, zodat het aanbod van de scholen aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. Als het jongeren niet lukt om een stageplaats te vinden moet de gemeente daarin ondersteunen. 

HBO

De eerste initiatieven voor het opzetten van HBO onderwijs zijn gestart in Gorinchem. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven daar waar mogelijk en zal een verbreding van het aantal opleidingsrichtingen stimuleren. HBO opleidingen in Gorinchem moeten aansluiten bij de (toekomstige) personeelsbehoefte.