De gemeenteraad van Gorinchem heeft eindelijk een woningbouwplan voor Mollenburg vastgesteld. Na vele jaren braakliggend terrein lijkt het erop dat er nu op redelijk korte termijn eindelijk woningen zullen verrijzen. Lees er hier meer over. 

Al velen jaren is Gorinchem bezig met een plan voor woningen op Mollenburg. Het gaat om de locatie, waar vroeger de korfbalvereniging GKV en voetbalclub SVW gevestigd waren. Toen deze twee clubs verhuisden naar Sportpark Molenvliet, kwam de grond beschikbaar. De gemeenteraad besloot er de "tuinen" van Mollenburg te gaan bouwen; een (nogal) ambitieus plan voor woningen in het zeer dure segment (€700.000-1.000.000). Om allerlei redenen (de crisis, de ligging bij A15 en Betuwelijn) kwam dit plan nooit van de grond. Daarna kwamen de meeste creatieve ideeën langs voor deze grond: een AZC, een Wellness-resort, noem maar op. Maar donderdag 25 september, stelde de raad uiteindelijk alsnog een woningbouwplan vast voor dit gebied. 

Het gaat om een plan van 129 woningen, variërend in prijs tussen de €190.000 en de €300.000. GroenLinks is blij dat er nu eindelijk aan de slag gegaan kan worden met dit gebied. Ook waren we blij dat het plan ten opzichte van de eerdere plannen vergroend is en dat er in plaats van extreem dure, betaalbare woningen gebouwd zullen gaan worden. Teleurstellend is dat er qua duurzaamheid uitgegaan wordt van de wettelijke normen. Als bewoners meer duurzaam willen wonen, kunnen ze aparte pakketten aanschaffen (bijvoorbeeld PV-panelen of een energie-neutraal-pakket). GroenLinks heeft altijd gepleit om op het gebied van duurzaamheid niet te gaan voor wat moet van de wet, maar daar altijd een schepje bovenop te doen. Helaas is dat in dit plan niet gelukt. We hebben namelijk te maken met een plan dat al heel erg lang loopt. Toen de samenwerking met de partners werd aangegaan was duurzaamheid nog geen speerpunt van de gemeente Gorinchem en werd er dus geen ruimte voor gereserveerd. Helaas plukken we daar nu de vruchten van. Desalniettemin, zijn we blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden en zijn we tevreden over de kaders die het woningbouwplan aan het college en de partners meegeeft! 

Lees hieronder het GroenLinks-betoog in eerste termijn: 

Voorzitter,

Met deze kaderstelling begint een nieuwe fase van de planvorming voor woningbouw op Mollenburg, die al heel wat jaren speelt in Gorinchem. Toen duidelijk werd dat SVW ging verhuizen naar Molenvliet en er op Mollenburg dus een groot stuk bouwgrond beschikbaar kwam, werd er meteen naar woningbouw gekeken op deze locatie. Aanvankelijk zouden er extreem dure huizen komen, maar al gauw bleek dat niet te gaan lukken. In de jaren daarna is er creatief gekeken naar een andere oplossing, en passeerden zaken als een AZC of een groot Wellnesscenter de revue.

Nu is er uiteindelijk toch een woningbouwplan opgesteld voor deze locatie. Daar is GroenLinks blij mee voorzitter. Wij denken dat met de voorliggende kaders een mooie, groene en betaalbaar woonwijk kan worden gebouwd. En als alles volgens de planning gaat, kan dat ook nog op redelijk korte termijn gebeuren.  

Wij zijn blij te zien dat het consumentgericht bouwen een centraal uitgangspunt is bij dit plan. Het klinkt natuurlijk als een open deur, dat je wilt bouwen waarnaar de consumenten vragen, maar met name op woningbouw gebied is dat nog wel eens anders gebleken. Zeker omdat het vaak gaat om lange termijn  projecten en omdat de wens van de consument nog wel eens wil veranderen, worden er ook wel huizen gebouwd waar weinig tot geen vraag naar is. Met de kaders die het College ons nu voorstelt wordt de vraag van de consument in de gaten gehouden en wordt actief ingespeeld op de eventuele veranderingen daarin. Het amendement van CDA en CU/SGP verscherpt die grote aandacht voor wensen vanuit de consument nog maar eens.

GroenLinks is ook blij te zien dat er aandacht is voor de langzaamverkeersverbinding en voor de fietsverbinding van oost naar west. Dit zijn veel gebruikte fietsroutes voor met name scholieren en wij zijn dan ook blij dat deze in het nieuwe plan gehandhaafd zal blijven.

Wat betreft duurzaamheid en groen zien we helaas dat hier nog afspraken, en de daarbij horende financiële ruimte, uit een ver verleden doorwerken. Er wordt bij duurzaam bouwen slechts uitgegaan van de wettelijke eisen en wordt er in principe geen schepje boven opgedaan. Wel worden vanuit de bouwer extra pakketten aangeboden. Dat is een kleine stapje in de goede richting. Hoewel we het betreuren begrijpen we, dat hier nu eenmaal in een eerder stadium afspraken over gemaakt zijn. Wel willen we het college oproepen om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidspakketten erg gepromoot worden onder potentiële kopers. Vrijwel altijd gaat het om een investering die zich op termijn terugverdiend, dus misschien kunnen we met wat slimme promotie veel kopers over de streep trekken!

Wat betreft groen en water maakt heeft dit plan wel een mooie ontwikkeling gemaakt. De huidige omgeving van de planlocatie is al heel groen en waterrijk. De komst van het waterpark aan de noordzijde zal dat alleen maar versterken. Het is dan ook goed te zien dat de wijk aan zal sluiten bij dat waterpark en dat groen en water structuurondersteunende elementen zullen zijn. Wat ons wel opviel op de impressie voor de nieuwe verkaveling, is dat het groen vooral als een soort lijst om de wijk heen zal staan. Wij willen het college graag oproepen om ook voor groen in de wijk te gaan kiezen. Groen in de wijk verhoogt het woongenot, het geluksgevoel en de gezondheid van mensen. Daarbij is het goed voor de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. Dus, groen in de wijk heeft veel voordelen. GroenLinks hoopt dan ook dat het college bij het opstellen van het bestemmingsplan rekening wil houden met veel groen in de wijk.

Voorzitter, afsluitend, GroenLinks is blij met het voorliggende voorstel voor woningbouw op Mollenburg en we zien uit naar het bestemmingsplan, met hopelijk daarin genoeg ruimte voor groen in de wijk!