GroenLinks vraagt aandacht voor armoede onder kinderen

Begin mei publiceerde het CBS cijfers over armoede. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat één op de acht kinderen in Nederland risico loopt op armoede waarbij Zuid-Holland het hoogste aandeel heeft met één op zeven kinderen. Als we kijken naar Gorcum zijn de cijfers gelijk aan het landelijk gemiddelde: één op de acht Gorcumse kinderen loopt risico om in armoede op te groeien. Niet bepaald geruststellend dus. GroenLinks heeft hier daarom op 19 mei 2016, mede namens de PvdA en de SP, vragen gesteld aan het college van B&W. 

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen minder vaak meedoen aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze niet altijd mee op schoolreis en zitten ze minder vaak op sport of op muziekles. Voor meer dan de helft van deze kinderen is er te weinig geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen of om één keer per jaar een weekje op vakantie te gaan. Kortom; een beeld dat je geen enkel kind toewenst maar de werkelijkheid speelt zich dus ook in Gorcum af. Opvallend is dat het armoederisico onder kinderen van niet-westerse herkomst viermaal zo hoog is als onder autochtone kinderen: liefst een derde van al deze kinderen zou volgens het CBS opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

De vragen die raadslid Ilhan Tekir stelde zijn als volgt:

  1. Bent u bekend met de cijfers en bijbehorende analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek over armoede? Zo ja, hoe duidt u deze uitkomsten voor Gorcum?
  2. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Welke inspanningen levert de gemeente Gorcum om het armoederisico onder kinderen te verkleinen? Acht u deze inspanningen voldoende?
  3. Beschikt u, tezamen met onze partners zoals Avres, over de noodzakelijke kennis en kunde om het armoederisico te verkleinen?
  4. Uit onderzoek blijkt verder dat het armoederisico onder kinderen van niet-westerse herkomst viermaal zo hoog is. Bent u bereid om hier extra aandacht aan te schenken? Zo ja, hoe?

Uit de beantwoording van het college bleek dat ook het college de cijfers niet geruststellend vindt en dat zij dit met de gemeenteraad wil bespreken. Daarvoor wordt er binnenkort een bijeenkomst gepland waarin onder andere een vertegenwoordiger van Leergeld aanwezig is om de problematiek te bespreken. Wij zullen daar in ieder geval bij aanwezig zijn om onze inbreng te doen. GroenLinks is namelijk van mening dat armoede daadkrachtiger aangepakt kan worden. Een “integrale aanpak”, zoals tot nu toe vaak wordt ingezet, is niet voldoende om iedereen goed te bereiken. Daarom is het belangrijk om de betrokkenen uit het maatschappelijk middenveld goed in beeld te hebben zodat zij kunnen signaleren. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, sportclubs maar ook moskeeën. Op die manier zullen de ingezette maatregelen, zoals die van Leergeld, meer effect hebben dan nu het geval is.

Kortom; helemaal uitsluiten is misschien utopie, maar als het aan GroenLinks ligt mag het armoederisico in Gorcum de komende jaren flink dalen!