Energiecafé

Op 20 februari organiseerde onze fractie een energiecafé in PoGo. Tijdens deze avond wilden wij met onze leden en sympathisanten in gesprek over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze wordt momenteel opgesteld in het kader van de klimaatafspraken tijdens de verschillende overheden. De gemeenten Gorinchem en Molenlanden trekken hierin gezamelijk op en samen met allerlei belanghebbenden (bewoners, ondernemers, boeren, natuur- en milieuorganisaties) wordt gekeken wat onze regionale strategie is om de energietransformatie van fossiel naar duurzaam mogelijk te maken. 

Met zo'n 10 aanwezigen werd aan de hand van kaarten van het gebied, de opgave van warmte, brandstof en stroom die opgewekt moet worden en alle verschillende vormen van schone opwekking gebrainstormd wat de beste invulling van onze energiestrategie kan zijn. 

De eindconclusies van de aanwezigen waren:

- er is veel enthousiasme voor wilgenteelt (biomassa) in de Alblasserwaard.

- windmolens in de Alblasserwaard toestaan, maar niet het hele Groene Hart vol zetten, wel langs bedrijventerreinen en bij boerderijen.

- wij zijn erg voor een waterstof economie, waarbij de waterstof geproduceerd wordt met zonne- en windenergie.

- aquathermie inzetten voor de warmtevraag van woningen.

- wij hebben vraagtekens bij de duurzaamheid van geothermie. Wat is de mogelijke schade?

- benut geluidsschermen en stroken langs de A15 en A27 voor zonnepanelen en wilgenteelt.

- unaniem: wij willen geen kernenergie!

- probeer oppervlakte gebruik ze veel mogelijk multifunctioneel te laten zijn.

Ook vinden de aanwezig het een goed idee om de energie die we in ons gebied niet kunnen opwekken d.m.v. gemeentelijke investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen in Afrika, waterkracht in Scandinavië en wind op zee te realiseren.

Al deze input zal de fractie de komende tijd meenemen in de verder gesprekken over de RES!