Debat gevolgen ontstaan 11e fractie

Na de breuk in onze fractie, was er in de Gorinchemse raad behoefte om de ontstane situatie te bespreken. De minderheidscoalitie was immers nog een zetel verloren en was dus een grotere minderheid geworden. Ook GroenLinks nam deel aan dit debat, dat tijdens de raadsvergadering van 29 september gevoerd werd.. Onze insteek was (en is) om raadsbreed in overleg te gaan en te kijken hoe we Gorinchem de komende anderhalfjaar (tot de verkiezingen van 2018) op een stabiele manier kunnen besturen. Een mogelijke uitkomst daarvan is een aanscherping, bijstelling of benadrukking van (onderdelen van) het coalitieakkoord. Zo kunnen de zittende wethouders aanblijven en rekenen op brede steun voor het te voeren beleid. Uit het debat bleek, dat deze bereidheid breed leeft in de raad. We hebben afgesproken om er naar te streven voor de behandeling van de begroting in november tot een akkoord te komen. Wordt vervolgd dus! 

Lees hieronder onze bijdrage aan het debat. 

Voorzitter,

De fractie van GroenLinks betreurt het, dat dit debat vanavond gevoerd wordt.
En wel op drie redenen: Ten eerste omdat de aanleiding in breuk in onze fractie is. Ten tweede omdat dit het zoveelste onheil is, dat deze coalitie treft. En ten derde omdat we in mei ook al zo’n debat hebben gevoerd.

Wat het eerste betreft zult u begrijpen, dat wij het nog steeds betreuren wat er gebeurd is. We hadden het liever anders gezien. Maar, het is gebeurd en daardoor is er een nieuwe situatie ontstaan. Het is overigens nog niet helemaal zeker of er, zoals de titel van dit agendapunt suggereert, een elfde fractie ontstaat. Theoretisch zou dhr. Tekir zich ook nog bij een andere fractie aan kunnen sluiten, of alsnog besluiten zijn zetel ter beschikking te stellen. Maar, laten we er maar even vanuit gaan dat er inderdaad een elfde fractie ontstaat.

Dan kom ik meteen bij de tweede reden dat ik dit debat betreur: namelijk dat de breuk in onze fractie er toe leidt, dat de coalitie weer een klap krijgt. En wederom ligt de reden van die klap niet in een lokaal politiek onderwerp. Nadat eerst de burgemeester vertrok, daarna D66 uit elkaar viel en hun wethouder terugtrad, toen de nieuwe CDA wethouder na een paar maanden uit eigen beweging en zonder opgaaf van reden weer vertrok, is dit, het ontstaan van die elfde fractie dus, nu weer iets dat de coalitie raakt. En daar baal ik van, omdat ik nog steeds sta achter de coalitie, die het huishoudboekje op orde wil brengen en houden, maar tegelijkertijd ook beleid maakt en successen behaald. Natuurlijk gaan er ook dingen fout en blijkt soms dat de gevolgen van bezuinigingen harder zijn, dan we gewild hadden. En ook onze fractie zou af en toe graag wat meer vaart zien in dossiers als cultuur of stadspromotie. Maar dat neemt niet weg, dat er ook belangrijke stappen gezet worden, bijvoorbeeld op het gebied van beheer van sportvelden, ruimtelijke ordening, stopzetten van chemische onkruidbestrijding, het minimabeleid en de komst van de vluchtelingenopvang naar Gorinchem. En juist nu de financiën weer wat ruimte gaan vertonen, zou GroenLinks graag zien, dat deze coalitie en dit college de rit zonder veel tegenslag hadden kunnen uitzitten. Helaas komt er steeds weer iets op ons pad.

En dan de derde reden: nog geen vijf maanden geleden stonden we ook in deze zaal en hielden we een gelijksoortig debat. De uitkomst van dat debat was, dat de coalitie als minderheidscoalitie door kon gaan. Dat werd gesteund door vrijwel alle partijen in deze raad; zonder aanvullende politieke eisen. Wel werd er tijdens de perspectiefnota een amendement aangenomen met bijstellingen, waarvan we de effecten pas volgend jaar zullen gaan zien. In wezen is er in onze visie niet zo veel veranderd, vergeleken met mei. Er is een minderheidscoalitie, die – inderdaad – iets meer een minderheid is geworden. Je zou kunnen stellen, dat er dus weinig reden is, om nu uitgebreid te debatteren.

Maar, voorzitter, daar zit een maar aan. En dan kom ik eigenlijk bij een vierde reden waarom wij dit debat betreuren: al het gedoe, om het zo maar te noemen, binnen deze raad en het college is ontzettend slecht voor het aanzien van de lokale politiek in onze stad. Het zou voor de inwoners van onze stad, maar ook voor onszelf, goed zijn als we een manier vinden, waarop we gezamenlijk, als alle partijen in de raad, verder kunnen gaan en naar de toekomst kunnen kijken, in elk geval tot de verkiezingen van 2018. GroenLinks hoopt dan ook van harte, dat we met alle fracties in de raad om de tafel kunnen gaan zitten, om de wensen en mogelijkheden te bekijken, die er liggen om met enige stabiliteit tot maart 2018 door te kunnen. Een van de uitkomsten daarvan zou kunnen zijn dat we – liefst – raadsbreed komen tot aanvullende afspraken op het coalitieakkoord, waarin we kunnen bekijken hoe dat verbreed, aangescherpt of sterker benadrukt moet worden. We hechten aan breed gedragen afspraken, enerzijds, omdat dat de stabiliteit, maar ook het draagvlak in de stad ten goede komt. Daarnaast zouden wij het gek vinden als vier wethouders van vier partijen een akkoord van andere partijen zouden moeten uitvoeren. Dat is een onwenselijke situatie, die de noodzaak van brede afspraken maar onderstreept. GroenLinks zal die gesprekken in elk geval constructief en op een overeenkomst gericht ingaan.

Voorzitter, we betreuren dat het debat gevoerd moet worden, maar we hopen oprecht, voor de stad en voor de stabiliteit van haar bestuur, dat dit debat een startpunt mag zijn voor een mooi proces dat leidt tot afspraken waar Gorinchem verder mee kan.